Privacybeleid
Alprokon

Privacyverklaring

Alprokon Aluminium respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan en ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Door het gebruik van onze website en/of webshop worden cookies en/of andere tracking elementen geplaatst op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het gebruik van de website en/of webshop gaat u akkoord met de in dit beleid geformuleerde gebruikersvoorwaarden.

Deze privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is en door ons geactualiseerd wordt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website of webshop (hierna ook “De website”): alprokon.com, alprokon-online.com.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “De beheerder”):

Alprokon Aluminium
Postbus 1160
2990 CA Barendrecht
KvK nummer: 24162897

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult zonder toestemming deze website en de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – Het beheer van de website

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder op elk moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers beperken, onderbreken of blokkeren tot de gehele website of een deel ervan
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met (inter)nationale wetgeving of in strijd is met internet etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te kunnen voeren.

 

Artikel 4 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden alsmede alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen enkel geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet bezoekt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de website, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt (en/of nog zal lijden) op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door, of in opdracht van, Alprokon Aluminium en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die (in)direct kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u indien aan de orde voor het verwerken van uw bestelling(en).

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b van de AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via sales@alprokon.com.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die door de beheerder zijn verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waardoor deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar sales@alprokon.com. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsmede van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze door de wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij elk bezoek op onze website geplaatst wordt op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek op onze website herkent kunt worden als bezoeker. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
  • geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek op onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.

Met behulp van cookies kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, kunt u meer informatie vinden door middel van deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aan geboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Sollicitaties

Als u bij Alprokon solliciteert vragen wij om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, c.v. en motivatie.
Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

  • uw sollicitatie te verwerken
  • uw profiel te kunnen beoordelen en we raadplegen daarbij soms publieke gegevens op internet
  • te kunnen voldoen aan de wet

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd en er zijn voldoende maatregelen genomen om misbruik van gegevens te voorkomen. Onze medewerkers weten hoe ze om moeten gaan met persoonsgegevens.

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de sollicitatieprocedure. Wij volgen de NVP-sollicitatiecode, dit betekent dat uw gegevens na afloop van de procedure maximaal nog 4 weken worden bewaard.

Heeft u hierover een vraag, tip of klacht? Mail dan naar hr@alprokon.com.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederland Recht van toepassing. De rechtbank van de de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 15 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u zich richten tot de afdeling verkoop via mailadres sales@alprokon.com.