Politiekeurmerk; interview met Marcelino Levering

Inbraakpreventie en het belang van het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Er is vorig jaar bijna 23 duizend keer aangifte gedaan van woninginbraak, het laagst gemeten niveau in twaalf jaar. Goed nieuws, maar geen reden tot juichen, aldus Marcelino Levering, landelijk projectleider van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. ‘‘Het gaat gemiddeld om 62 woninginbraken per dag. Tienduizenden mensen die de impact van een woninginbraak ervaren.’’ Daarnaast slagen inbraken vaker en is de schade groot. ‘‘Genoeg redenen om als architect of projectontwikkelaar de extra eisen van het Politiekeurmerk in te tekenen in de bouwplannen en je te onderscheiden van de rest.’’

Doelstellingen
Sinds 2005 valt het in 1995 door de politie opgezette Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) onder het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid* (CCV), met als onveranderd doel de veiligheid van Nederlandse woningen te verhogen. Met resultaat: woningen met het PKVW-certificaat hebben tot wel 90% minder kans op een inbraak. ‘‘We werken samen met erkende PKVW-bedrijven, voornamelijk slotenmakers, die volgens onze voorschriften en productenlijst werken met gecertificeerde beveiligingsproducten. Ze adviseren, monteren en regelen de certificering. Bij nieuwbouwprojecten wordt door Kiwa R2B* het PKVW-certificaat afgegeven,’’ aldus Levering.

Vaak vraagt een particuliere huiseigenaar een PKVW-certificaat aan, maar ook projectontwikkelaars, architecten, gemeenten, woningcorporaties of VvE’s kunnen het PKVW bij projecten betrekken of in het bouweisenpakket voorschrijven.

Meer dan wettelijk verplicht
Wil je voor jouw woning of gebouw het PKVW verkrijgen, dan moet je aan een aantal criteria voldoen. ‘‘In de basis vallen enkele eisen van het keurmerk samen met de wetgeving en normen* op het gebied van inbraakpreventie. Eén van deze eisen is dat het aangebrachte hang- en sluitwerk zeker 3 minuten inbraakwerend is. Daarbij moet alles volgens voorschriften worden gemonteerd door een erkend PKVW-bedrijf.’’ Het PKVW zegt dat het in haar eisen verder gaat dan de regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving* (Bbl). Naast fysieke, inbraakwerende beveiliging, zoals de juiste deuren en deurnaalden, wordt er ook gekeken naar de totale woning of het complex. ‘‘Heeft de inbreker een gemakkelijk ‘werkvlak’, zoals opstapjes waardoor hij kan doorklimmen? Hoe is het gebouw verlicht? Bij nieuwbouw houden we zelfs rekening met zichtlijnen op de openbare ruimte. Zo kan je hele straten veiliger samenstellen en onaantrekkelijk maken voor inbrekers,’’ vertelt de PKVW-projectleider.

Gecertificeerd hang- en sluitwerk cruciaal
In Nederland hebben we steeds beter beveiligde huizen. In 2023 zijn meer PKVW-certificaten afgegeven dan in de twee jaren daarvoor en het aantal verkochte deurbelcamera’s is hard gestegen (1,2 miljoen in 2023). Verklaart dit het afgenomen aantal woninginbraken? Volgens Levering is dat niet zo zwartwit. ‘‘In het PKVW-eisenpakket hebben wij geen camera’s opgenomen. Het kan signaleren en afschrikken, maar het is geen fysieke beveiliging. Camera’s zijn niet inbraakwerend; gecertificeerd hang- en sluitwerk is dat wel. Daarom blijft dát het meest cruciaal en de basis bij inbraakpreventie.’’

Een gelegenheidsinbreker wil zo stil en snel mogelijk binnen staan. Vaak wordt de achterdeur als eerste aangevallen. Gecertificeerd hang- en sluitwerk, zoals inbraakwerende deurnaalden van Alprokon, gaan dat tegen. De inbreker geeft dan op. ‘‘Heb je ook nog een PKVW-gecertificeerde woning, dan is de kans groot dat een inbreker jouw woning zelfs overslaat.’’

Deuren blijven volgens de projectleider een belangrijk element binnen de beveiliging van een gebouw. ‘‘Als een PKVW-bedrijf langskomt, wordt bijvoorbeeld gekeken naar het materiaal van de deur. Je kan daar namelijk wel een inbraakwerende deurnaald in zetten, maar als je een gat in je deur kan trappen, heeft dat geen zin. Er wordt niet ingebouwd in een zwakke basis. Vooral bij deuren is de totale deurconstructie van groot belang.’’

Mindset en kosten
Hoewel het aantal inbraken landelijk afneemt, tonen cijfers van de Woninginbraken Index van Independer* aan dat inbrekers steeds succesvoller zijn. In 2023 leidde meer dan 75% van de inbraakpogingen tot succesvolle diefstal. Levering: ’’Het zou kunnen dat inbrekers ‘scannen’ op zwakkere woningen. Ook zien we dat bendes georganiseerd te werk gaan en geweld niet schuwen. We houden deze ontwikkelingen in de gaten en bespreken ze onder meer met brancheorganisaties en de NEN-commissie* waaraan we deelnemen.’’

Het PKVW vergroot bewustwording over effectieve inbraakpreventie via bijeenkomsten, brochures en landelijke campagnes en benadrukt het belang van keurmerken. ‘‘Kijk eens naar je achterdeur; zie je het SKG-keurmerk* 2 of 3 sterren? Heb je het juiste deurbeslag? Mijn advies: laat een PKVW-bedrijf langskomen. Zij zorgen voor een veilige totaalconstructie met producten die allemaal zijn getest en gecertificeerd door SKG-IKOB*.’’

Het inschakelen van een erkend PKWV-bedrijf brengt wel kosten met zich mee. ‘‘Dat schrikt mensen soms af, maar het is een gemiste kans als je denkt dit zelf te kunnen installeren. Het bedrijf ontzorgt compleet en je krijgt kwaliteitsproducten die op de juiste manier worden geïnstalleerd. Het is een eenmalige investering voor je woonveiligheid. We trekken niemand over de streep vanuit angst, maar het is wel realiteit dat je een woninginbraak nooit meer vergeet. Het is niet voor niets een ‘high impact crime’. Sommige mensen voelen zich, na een woninginbraak, thuis nooit meer echt veilig of zijn kostbare spullen kwijt, vaak van emotionele waarde. Als je het voorkomen daarvan wegzet tegen deze investering, is die het altijd waard.’’

Natuurlijk is er ook winst te behalen bij de bewoners zelf. Levering: ‘‘De mindset van mensen moet veranderen. Zelfbewust gedrag is essentieel voor effectieve inbraakpreventie. Zorg voor een bewoonde indruk als je op vakantie bent en draai de deur op slot als je even de hond uitlaat. Mensen hebben vaak een gevoel van schijnveiligheid. Een kwartier weg zijn lijkt misschien niks, maar een inbreker kan in enkele seconden binnen staan, met grote gevolgen.’’

Toekomstbestendigheid
Het PKVW blijft alert op nieuwe bedreigingen en stimuleert innovatie in inbraakpreventie. Dit wordt benadrukt door het organiseren van de Veilig Wonen Dag in Utrecht, met als thema ‘Blik op de toekomst’. Levering: ‘‘Dit evenement biedt een platform voor de uitwisseling van kennis over recente ontwikkelingen en nieuwe producten in de inbraakpreventieve hang- en sluitwerkbranche, met een focus op opkomende digitale veiligheidskwesties, zoals smarthomes. Dankzij dergelijke samenwerkingen, strenge normen en voortdurende evaluatie blijft het PKVW een belangrijk instrument in de strijd tegen woninginbraken, met als doel een veiliger Nederland; nu en in de toekomst.’’

Alprokon. Elke ruimte veilig.

 

Begrippenlijst

* Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid: expertisecentrum dat bijdraagt aan de (maatschappelijke) veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen. Helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen valt onder het takenpakket van het CCV.
* Kiwa: toonaangevende inspectie- en certificatie-instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging. Kiwa FSS Products, Kiwa KVVM, Kiwa R2B en Kiwa NCP hebben de handen ineengeslagen op het gebied van brandveiligheid, veiligheid en beveiliging, ook wel Kiwa Fire Safety & Security genoemd. Voor testen, inspectie, certificering en training op deze gebieden.
* Normen (op het gebied van inbraakpreventie):

  • NEN 5087: deze norm geeft een methode om de bereikbaarheid van deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen van woningen in relatie tot het risico van inbraak te bepalen. Deze norm is bedoeld te worden toegepast op een woning; de woning moet worden beschermd tegen inbraak.
  • NEN 5089: geeft eisen en beproevingsmethoden voor het classificeren van inbraakwerend hang- en sluitwerk, dat wordt toegepast als bouwkundige beveiliging in gebouwen.
  • NEN 5096: geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor de inbraakwerendheid van ramen, deuren, kozijnen, lichtkoepels en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen.
  • NEN-EN 1627 t/m 1630: dit zijn de Europese normen (een serie) die de eisen beschrijven die worden gesteld aan gevelelementen op het gebied van inbraakwerendheid.

* Woninginbraken Index van Independer: deze is opgesteld op basis van een ingediend Woo-verzoek bij de Nationale Politie. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Independer.
* NEN-commissie: in normcommissies wordt besproken wat de ervaringen met de norm zijn en worden voorstellen voor verbeteringen meegenomen bij de ontwikkelingen van een nieuwe versie van de norm. Leden moeten hierover een consensus bereiken voordat het wordt meegenomen in een revisie van de norm.
* SKG-IKOB: de Stichting Kwaliteit Gevelbouw, sinds 2013 SKG-IKOB is een Nederlands certificatiebedrijf voor de bouw- en vastgoedbranche.
* SKG-keurmerk: na onderzoek en keuring van de sterkte en inbraakwerendheid van sloten en overig hang- en sluitwerk bij SKG-IKOB, ontvangt het product na goedkeuring het SKG-keurmerk van één of meer sterren. Deze sterrenaanduiding hangt samen met de weerstandsklasse van het product en geeft aan hoe goed de inbraakbeveiliging van het slot is. Hoe meer sterren, hoe sterker en veiliger.
* Besluit bouwwerken leefomgeving: hierin staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Daarnaast heeft het Bbl regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk, en over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Valt onder de Omgevingswet.

Heb je inhoudelijke vragen?

Stel je vragen over normen, keurmerken en wet- en regelgeving aan onze specialist. We helpen je graag verder.

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen

Djon Snel

Technisch Manager

Naam(Vereist)